21 Sep

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ชมความงามอันประณีตของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2504 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ จังหวัดเชียงใหม่นี้ รวมทั้งยังใช้รับรองพระราชอาคันตุกะในวโรกาสต่าง ๆ บรรยากาศโดยรอบพระตำหนักรายล้อมด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

ReadMore


21 Sep

พัฒนา “รถเข็นผู้ป่วย” ลดแรงกระแทก-อุบัติเหตุซ้ำซ้อน

สบส.พัฒนา “รถเข็นผู้ป่วย” ในพื้นที่กันดาร ช่วยขนย้ายปลอดภัยขึ้น ลดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ช่วยผ่อนแรงกระแทก ลดบุคลากรในการเคลื่อนย้าย ใช้วัสดุอลูมิเนียมป้องกันสนิม นำไปใช้ในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปี 2560 สบส.ได้พัฒนาออกแบบโครงสร้างและประดิษฐ์รถเข็นย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินต้นแบบในถิ่นทุรกันดาร

ReadMore