15 Dec

ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง)

ที่นี่เป็นนิคมอุตสาหกรรมโบราณของเมืองศรีสัชนาลัยที่มีการขุดพบเตาเผาเครื่องถ้วยสังคโลกกว่า 500 เตา ในระยะทางยาวถึง 1 กิโลเมตร โดยเครื่องสังคโลกที่ค้นพบนั้น มีทั้งในภาพสมบูรณ์และแตกหักจำนวนมาก ลักษณะเตาเผาเป็นรูปยาวรีคล้ายประทุนเรือจ้าง มีความยาวประมาณ 7-8 เมตร วัตถุโบราณเหล่านี้ได้ถูกนำไป เก็บไว้ในศูนย์ศึกษาฯ ที่ประกอบด้วยอาคารสองหลังซึ่งสร้างครอบเตาเอาไว้

ReadMore


21 Nov

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ด้วยรูปลักษณ์ของเทือกเขาหินปูนสูงตระหง่านที่กระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณได้สร้างภูมิทัศน์อันน่าพิศวงและกลาย เป็นมนต์เสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมากมายในแต่ละปี

ReadMore


8 Nov

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าวคุ้งกระเบน

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2542 ให้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ReadMore


21 Sep

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ชมความงามอันประณีตของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2504 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ จังหวัดเชียงใหม่นี้ รวมทั้งยังใช้รับรองพระราชอาคันตุกะในวโรกาสต่าง ๆ บรรยากาศโดยรอบพระตำหนักรายล้อมด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

ReadMore