21 Sep

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ชมความงามอันประณีตของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2504 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ จังหวัดเชียงใหม่นี้ รวมทั้งยังใช้รับรองพระราชอาคันตุกะในวโรกาสต่าง ๆ บรรยากาศโดยรอบพระตำหนักรายล้อมด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

ReadMore