8 Nov

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าวคุ้งกระเบน

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2542 ให้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มีพื้นที่ในการดูแลทั้งป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าชายหาด และป่าชายเลน รวมประมาณ 11,370 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองขุด ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน มีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี โครงการหนึ่งที่ศูนย์ทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาสภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลนและรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้ เกิดประโยชน์สูงสุด คือ สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ตั้งอยู่ตรงข้ามศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใช้เวลาเพียง 30-45 นาที บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1,600 เมตร มีจุดสื่อความหมายธรรมชาติอยู่ตามบริเวณจุดต่าง ๆ เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ ตลอดจนแหล่งสมุนไพรสำหรับชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบอีกด้วย

จากการดำเนินการบริหารงบประมาณการจัดทำโครงการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นป่า ฯลฯ ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบ และก้าวหน้าตามลำดับ ทำให้ป่าที่เคยถูกบุกรุก ระบบนิเวศทางธรรมชาติกลับคืนมา รวมทั้งสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น กระจง เก้ง ฯลฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ การดำรงชีวิตของชาวบ้าน และการปรับเปลี่ยนทัศนคติคนในชุมชน และท้องถิ่นให้รักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้มีการจัดตั้ง ชมรมอนุรักษ์คุ้งกระเบน ชมรมอนุรักษ์ปะการัง หมู่บ้านพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ผลงานดังกล่าวทำให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ได้รับรางวัล “ด้านการจัดการและอนุรักษ์สัตว์ป่าดีเด่น” อันดับ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2549

เวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 06.30-18.00 น. การเข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีบริการบ้านพักสำหรับจัดอบรมสัมมนาบริการหน่วยงานรัฐโดยติดต่อล่วงหน้า โทร. 0 3936 9216-8 โทรสาร 0 3936 9219///ททท.