รถรับจ้าง กับโรงเรียนการขนส่งเพื่อความพร้อมในการขับรถ

รถรับจ้าง กับโรงเรียนการขนส่งเพื่อความพร้อมในการขับรถ อาชีพขับรถรับจ้าง ผู้ขับนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีความเชียวชาญในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีเพืื่อความปลอดภัยและสวัสดิการของการขนส่งและของตัวผู้ขับเอง โดยการขับรถยนต์นั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ยาก แต่การจะหาสถาบันการสอนการขับรถที่มีประสิทธิภาพที่ดีนั้น จำเป็นต้องเลือกสถาบันที่ดีๆ มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือแก่ผู้เรียนเพื่อกลายไปเป็นผู้ขับขี่ที่ดีได้

หากใครที่ต้องการจะทำอาชีพรับจ้าง หรืออาจจะเป็นผู้ใช้บริการทั่วไปที่ต้องการจะขับรถยนต์แต่ไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหน วันนี้จะมาแนะนำโรงเรียนการขนส่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานจากกรมขนส่งทางบกมาเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้สนใจจะขับรถยนต์กัน ซึ่งก็จะมีวิธีการดังต่อไปนี้

หลักสูตรการเรียนโรงเรียนการขนส่ง

หลักสูตรการสมัครเรียนฝึกหัดขับรถยนต์นอกเวลาราชการ (13 ชั่วโมง)
โดยการจัดหลักสูตรการสอนการขับรถยนต์นี้ อยู่ในส่วนของหน่วยงานโรงเรียนการขนส่ง ส่วนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก ที่ได้เปิดหลักสูตรการฝึกสอนขับรถยนต์ให้แก่ผู้ที่ต้องการจะขับรถยนต์ให้เป็น นอกเหนือจากการสอนขับแล้วยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การใช้รถ หลักเกณฑ์การขับรถที่ถูกวิธี การบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น ซึ่งจะมีการเปิดสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โรงเรียนการขนส่งจะมีสนามฝึกหัดขับรถยนต์ และครูฝึกหัดขับรถยนต์ที่มีความรู้ความสามารถ มีการเรียนการสอนโดยใช้มาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วก็จะมีการดำเนินการทดสอบทั้งส่วนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผ่านการอบรมและทดสอบ ถึงจะมีการออกหนังสือรับรองให้ แล้วสามารถนำไปเป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ในตามภูมิลำเนา หรือต่างภูมิลำเนาที่ผู้เรียนต้องการจะออกใบอนุญาติ โดยไม่ต้องทำการทดสอบอีก

รถรับจ้าง กับโรงเรียนการขนส่งเพื่อความพร้อมในการขับรถ
ข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี
ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ชัด ว่าไม่สามารถขับรถได้

ขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงานจะมีอยู่ 8 ขั้นตอนด้วยกัน คือ

1. ยื่นเอกสารประกอบคำขอ
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3. ออกคำขอ ชำระค่าบำรุงการศึกษา เงินค้ำประกันค่าความเสียหาย
4. เรียนภาคทฤษฎี
5. เรียนภาคปฏิบัติ
6. ทดสอบภาคทฤษฎี
7. ทดสอบภาคปฏิบัติ
8. ออกหนังสือรับรอง ให้กับผู้ผ่านการทดสอบ

โรงเรียนการขนส่ง ส่วนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนสงทางบก จะออกหนังสือรับรอง เมื่อนักเรียนผ่านขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

– ผ่านการเรียนครบตามหลักสูตร 13 ชั่วโมง
– ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี
– ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ
– ผู้เรียนต้องติดต่อขอรับหนังสือรับรองภายใน 1 เดือน นับจากวันที่สอบผ่าน
– หนังสือรับรองสามารถนำไปยื่นประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือ

สถานที่รับสมัคร

– ศูนย์สอนขับรถและพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถยนต์ อาคาร 8 กรมการขนส่งทางบก
– ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

การชดใช้ค่าเสียหาย

– หากนักเรียนทำความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือของบุคคลอื่น หรือทำความเสียหายแก่บุคคลอื่น นักเรียนต้องชดใช้ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
– ในขณะเรียนขับรถ นักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบ เกี่ยวกับการขับรถ ของกรมการขนส่งทางบก ทุกประการ และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีความเสียหายใดๆ จากการเรียนขับรถ นักเรียนไม่สามารถเรียกร้อง ค่าเสียใดๆ จากกรมการขนส่งทางบก

โรงเรียนการขนส่ง เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพขับรถรับจ้างที่ต้องการความเชี่ยวชาญเพื่อรับใบอนุญาตการขับขี่ หรือผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการจะเรียนขับรถยนต์ให้มีความเชี่ยวชาญได้เป็นอย่างดี เพื่อนำไปใช้ในอาชีพขับรถรับจ้าง หรือยังไงก็ตามผู้สนใจก็ควรเลือกตัดสินใจในการเรียนการขับรถยนต์ในแบบที่ต้องการที่มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ ไวเใจได้ เพื่อการไปเป็นผู้ประกอบอาชีพที่ดีต่อไป