ความบกพร่องทางการได้ยิน

นักวิจัยพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมมีความบกพร่องทางการได้ยินเล็กน้อยโดยร้อยละ 16.8 เป็นผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินปานกลางถึงรุนแรง ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่รุนแรงยิ่งกว่านั้นพบว่าประสิทธิภาพแย่ลงในการเข้ารับการทดสอบทางสติปัญญาที่ใช้กันทั่วไปครั้งแรกและการทดสอบตามรอย ประสิทธิภาพของการทดสอบเหล่านี้

เมื่อเวลาผ่านไปทั้งสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเล็กน้อยและผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินรุนแรงกว่าอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของความบกพร่องทางการได้ยินเล็กน้อยกับอัตราการลดลงของความรู้ความเข้าใจถูกปรับเปลี่ยนโดยการศึกษา ความบกพร่องทางการได้ยินเล็กน้อยมีความสัมพันธ์กับการลดลงอย่างมากของผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ไม่มีการศึกษาระดับวิทยาลัย แต่ไม่ใช่ในกลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่า ความบกพร่องทางการได้ยินระดับปานกลางถึงรุนแรงนั้นสัมพันธ์กับการลดลงของ MMSE ชันโดยไม่คำนึงถึงระดับการศึกษา เราคาดการณ์ว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจให้เงินสำรองทางปัญญาเพียงพอที่จะตอบโต้ผลของการสูญเสียการได้ยินเล็กน้อย แต่ไม่เพียงพอที่จะเอาชนะผลกระทบจากการด้อยค่าของการได้ยินที่รุนแรงยิ่งขึ้น