ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความรับผิดมากขึ้น

หลังจากใช้ CARe แล้วทีมงานพบว่าอัตราการเรียกร้องค่าสินไหมใหม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่โรงพยาบาลชุมชนและศูนย์การแพทย์ที่ใช้แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้จากโรงพยาบาลที่ไม่ได้ใช้ CARe ศูนย์การแพทย์ทั้งสองแห่งมีประสบการณ์ลดลงอย่างมากสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันหลังจากดำเนินการตามมาตรการ นอกจากนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ในค่าใช้จ่ายทั้งหมดหนี้สินที่สังเกตได้หรือในค่าเฉลี่ยของค่าชดเชยต่อการเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่ใด ๆ ของโรงพยาบาล ความหวังของเราคือการค้นพบนี้ทำให้โรงพยาบาลอื่น ๆ มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าการสื่อสารกับผู้ป่วยที่มีข้อผิดพลาดและการบาดเจ็บไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความรับผิดมากขึ้น การประเมินความคืบหน้าและความคาดหวังที่เกิดขึ้นใหม่ในด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย