การรักษาโรคติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูง

แพคเกจซอฟต์แวร์ประกอบด้วยองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเองการประชุมเชิงปฏิบัติการการจำลองสถานการณ์จริงและชุดเครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หลังการทดสอบประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาอีโบลาและซอฟต์แวร์ติดตามและให้คะแนนประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลและทีมในสถานการณ์การรักษาอีโบลา

ชุดฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนข้อผิดพลาดที่สำคัญและการกระทำที่เสี่ยงเมื่อทำการรักษาผู้ป่วยอีโบลา ข้อผิดพลาดร้ายแรงทำให้บุคคลเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือปนเปื้อนในบริเวณที่สะอาด การกระทำที่เสี่ยงเพิ่มโอกาสในการยอมรับข้อผิดพลาดร้ายแรง นักวิจัยได้ทดสอบประโยชน์ของชุดซอฟต์แวร์ของพวกเขาในเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 18 คนที่ MUSC ศูนย์บำบัดของอีโบลา ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพแบ่งออกเป็นสองกลุ่มตามระดับประสบการณ์กับการรักษาโรคติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูง ชุดซอฟต์แวร์เพิ่มความรู้ของทั้งสองกลุ่มเกี่ยวกับการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 19 เปอร์เซ็นต์